Kjøpsvilkår

Sukkerfri harmoni

 

1. Innledning:

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av onlinekurset «Sukkerfri harmoni» (heretter kalt produktet).

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected]

Ved kjøp av produktet bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer disse vilkårene.

 

2. Avtalens parter:

Selger er:

Ernæringsterapeut Helene Hjønnevåg Sunde

c/o Helene Hjønnevåg Sunde
Damsgårdsveien 47
5058 BERGEN
Telefon: 93665923
E-postadresse: [email protected]
Org.nr.: 820494512 (heretter kalt selger)

Kunden er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper)

 

3. Rammene for kurset

Formålet med kurset er at kjøper skal få de verktøyene og den kunnskapen kjøper trenger for å redusere søtsug, og klare å redusere sukkerinntaket ved å få hjelp til å etablere helsefremmende vaner knyttet til kosthold, søvn og stress.

Kurset legger opp til stor grad av egeninnsats. Dette innebærer at kjøper følger kurset og de rådene som blir gitt, og benytter de veiledningsmulighetene som kurset gir.

Sukkerfri harmoni er et onlinekurs med seks moduler som fordeles over seks uker. Kurset består av videoleksjoner og det gis tilgang til første modul umiddelbart etter kjøp. Ny modul gjøres tilgjengelig hver 7. dag etter kursstart.

Kursmodulene og alt annet kursmateriell legges ut i kursportalen som videoleksjoner og skriftlige ressurser. Innlogging skjer via hormonellharmoni.no/login med det brukernavnet og passordet som kjøper laget ved kjøp av kurset. Ta kontakt på [email protected] ved problemer med innlogging.

Kjøper får tilgang til lukket kursgruppe på Facebook hvor det er mulig å stille spørsmål, dele erfaringer etc. Kjøper beholder tilgangen til denne gruppen så lenge den eksisterer.

Kjøper får tilgang til individuell veiledning via ukentlig kontortid på Voxer hvor selger er tilgjengelig for å svare på spørsmål og veilede i to sammenhengende timer. Voxer er en walkietalkie-app som brukes til å sende talemeldinger som også kan lyttes til i sanntid. Det er også mulig å sende teksmeldinger i appen.

Informasjon om tidspunkt for kontortid gis ved kursoppstart via e-post, Facebook og kursportalen. Tidspunktet kan endres etter behov.

Ved kjøp av kurset vil kjøper få tilgang til enkelte bonuser. Disse kan endres og det er det som står på salgssiden på kjøpstidspunktet som til en hver tid gjelder.

Kjøper har tilgang til kurset og eventuelle oppdateringer så lenge kurset og Hormonell harmoni som firma eksisterer. 

Innhold, fremgangsmåter og oppsett vil kunne varieres og endres løpende, basert på firmaets vurderinger av hva som fungerer best og gir best resultater.

 

 4. Ansvar:

Hormonell harmoni v/Ernæringsterapeut Helene Hjønnevåg Sunde forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3.

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i kurset for å oppnå resultater.

Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i Facebook-gruppen, og vilkårene i denne avtalen.

Kjøper forstår at Hormonell harmoni v/Ernæringsterapeut Helene Hjønnevåg Sunde ikke påtar seg ansvar for at du blir kvitt søtsuget eller får bedre helse. Hormonell harmoni v/Ernæringsterapeut Helene Hjønnevåg Sunde forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til, å redusere sukkerinntaket, bedre kostholdet og etablere nye vaner.

 

Kommunikasjon:

All kommunikasjon skjer på epost eller i Facebookgruppen, og henvendelser vil besvares innen normal arbeidstid i ukedager. Kjøper kan også sende spørsmål via Voxer og disse besvares innenfor oppsatt kontortid på Voxer.

 

5. Betaling, Angrerett og Garanti:

Pris: 3950 kr

Delbetaling: 4 x 988 kr 

Priser er uten mva da kurset ikke er mva-pliktig.

Prisene kan endres og det vil til enhver tid være prisene på salgssiden som er gjeldende.

Eventuelle rabattkuponger må brukes innen oppgitt frist og trekkes fra på beløpet i kassen.

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort ved påmelding. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 3 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av både portalen og Facebookgruppen, og miste dine tilganger.

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker. For å benytte angreretten underretter du selger om dette via e-post.

Kjøper sender en e-post til [email protected] for å benytte angreretten.

 

6. Betingelser for bruk:

Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre.

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

 

7. Konfidensialitet:

Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Hormonell harmoni, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.

 

8. Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

9. Avslutning av avtalen:

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene (som gjentatte brudd på reglene i Facebookgruppen) avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra kurset, utestengelse fra Facebookgruppen og at det ikke gis adgang til deltagelse på kontortid på Voxer, Zoom-møter o.l.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Angrerett og Garanti”.

 

10. Endringer:

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet.

Endringer i vilkårene gjelder bare for kurs som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

11. Konfliktløsning:

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og kursene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende kurset reguleres av norsk rett.

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Kontakt:

Helene Hjønnevåg Sunde

Damsgårdsveien 47, 5058 Bergen

Tlf: 93665923

Epost: [email protected]

 

Sist endret: 19.09.2022